• Despre CIAS

  Despre CIAS

 • Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

  Care sunt atribuțiile principale ale CIAS?

 • Recomandări de siguranță

  Recomandări de siguranță

 • Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

  Cum puteți raporta un eveniment de aviație?

Principii de conduită profesională

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, salariații Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile trebuie să respecte supremația legii și prioritatea interesului public, având îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal.

Principiile care trebuie să călăuzească conduita profesională a salariaților CIAS sunt:

Profesionalismul

 • Salariații CIAS au obligația să își îndeplinească atribuțiile cu responsabilitate competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

Legalitatea

 • Salariații CIAS sunt obligați să își desfășoare activitatea în strictă conformitate cu Constituția României, legislația în vigoare și tratatele internaționale la care România este parte, fără a încălca normele legale, disciplina muncii și obligațiile de muncă;

Imparțialitatea și nediscriminarea

 • Salariații CIAS sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră și echitabilă față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor lor;

Independența

 • Salariații CIAS își vor exercita atribuțiile cu imparțialitate, vor manifesta independență față de orice influențe sau alte grupuri de interese, nu se vor implica în relații care ar putea afecta independența decizională și de acțiune și vor aduce la cunoștința conducerii orice fapt care i-ar putea afecta activitatea;

Obiectivitatea

 • Concluziile și opiniile în activitatea desfășurată trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate, în temeiul principiilor și reglementărilor în vigoare;

Confidențialitatea

 • În activitatea pe care o desfășoară, salariații CIAS trebuie să nu dezvăluie datele, informațiile și documentele despre care iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor și obligațiilor de muncă, cu excepția celor de interes public definite ca atare de legislația în vigoare;

Integritatea morală

 • Salariaților CIAS le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

Libertatea gândirii și a exprimării

 • Salariații CIAS pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

Onestitatea și corectitudinea

 • În exercitarea funcției și în îndeplinirea obligațiilor de muncă, salariații CIAS trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a obligațiilor de muncă.

Studii și analize

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

CIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.